Фильтр пресс не качает

Filtrační lisy

 • vinařské lisy
 • Kalová koncovka průmyslových a komunálních ČOV,
 • výroba a úprava technologické a pitné vody, neutralizační stanice,
 • zpracování surovin a minerálů, chemický průmysl (výroba chemikálií),
 • potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl.

Фильтр пресс не качаетФильтр пресс не качаетФильтр пресс не качаетФильтр пресс не качаетФильтр пресс не качаетФильтр пресс не качает

Oblasti použití:

 • zpracování surovin a minerálů (olej, cukr, bionafta, kaolín),
 • neutralizační stanice (mořírny, galvanizovny, fosfátovací linky),
 • kalová koncovka průmyslových ČOV,
 • kalová koncovka komunálních ČOV,
 • výroba a úprava technologické a pitné vody,
 • chemický průmysl,
 • potravinářský průmysl,
 • farmaceutický průmysl,
 • clear filtrace.

Základní dělení

Filtrační lisy dělíme podle velikosti a typu filtračních desek, způsobu uzavírání a technického řešení rámu a vybavení filtračního lisu.

Velikost lisu je charakterizována počtem filtračních desek a délkou jejich strany, která udává velikost lisu. Vyrábíme a dodáváme filtrační lisy s formáty desek:

 

Filtrační lis — rozměr desek mm Filtrační plocham2 Početkomor Tloušťka koláčemm Uzavírání lisu Typ vedení Odsun desek vany Ostřik plachetek
mech. hydr. ele. hydr. boční horní ruční mech. aut. ruční mech.
300 0,6-2,3 5-20 15-32 x x x
400 1,5-10 5-40 15-35 x x x x x x x x
470 2-15,5 5-40 15-32 x x x x x x
500 1,5-17,5 5-60 15-32 x x x x x x x
630 5-30 10-60 15-32 x x x x x x x x x
800 12-70 15-100 15-40 x x x x x x x x
1000 30-200 20-120 15-50 x x x x x x x x
1100 50-270 20-120 15-50 x x x x x x
1200 60-300 30-12 15-50 x x x x x x
1500 100-500 50-120 15-50 x x x x x x

mech. — mechanické, hydr. — hydraulické, ele. — elektrické

Filtrační desky vytváří pracovní prostor filtračního lisu — filtrační komory. Filtrační deska je uvnitř komory opatřena profilovaným povrchem, který umožňuje odvod filtrátu do kanálků a následně ven z filtračního lisu.

Dále dělíme filtrační desky podle konstrukce na rámové, komorové a membránové a také podle způsobu odvodu filtrátu na otevřený nebo uzavřený.

Materiál použitý na výrobu filtračních desek je ve většině případů homogenní polypropylen. U membránových filtračních desek je tělo desky z polypropylenu a membrána může být dle charakteru provozního media z PP, EPDM, NBR atd. Dle požadavků technologie může být pro desky a membrány použit i materiál jako např. PVDF, hliník, nerez ocel atd.

Způsob uzavírání filtračních lisů

Mechanické

 • uzavírací síla je vytvořena utažením šroubu (silou závitnice)
 • lisy velikosti 300 a 400 mm

Фильтр пресс не качает

Hydraulické

 • uzavírací síla je vytvořena ruční hydraulickou pumpou a jednočinným hydraulickým válcem s pojistnou maticí proti uvolnění filtračních desek
 • lisy velikosti 300 až 630 mm

Фильтр пресс не качает

Elektrohydraulické

 • uzavření a otevření filtračního lisu zajišťuje hydraulický válec a elektrohydraulický agregát s automatickým udržováním uzavíracího tlaku
 • lisy velikosti 300 až 1500 mm

Konstrukce filtračních lisů

s bočním vedením

— provedení s relativně nízkou konstrukční hmotností, možnost ručního odsunu filtračních desek

s horním nosníkem

— masivní konstrukce vhodná zejména pro velké ČOV a výrobní provozy (kaolínky, chemický průmysl, neutralizační stanice atd) ve velikostech lisu 800 až 1500 mm

Výbava filtračních lisů

Rozřazení desek

 • Ruční — s deskami je manipulováno prostřednictvím madel na jejich bocích,
 • pneumatické — zejména u větších filtračních desek (630-1000 mm) je možno lis vybavit pneumatickým odsunem, kde jedna osoba ovládá mechanizmus pro odsun desek,
 • automatické — obsluha pouze kontroluje odpadávání koláčů, všechny desky najednou (zdvihem hydr. válce), po jedné desce — postupně.

Okapové vany

 • Zachycují úkapy pod filtračními deskami,
 • do velikosti lisu 630 mm jsou standartně dodávany ruční sklopné vany,
 • lisy je možno vybavit vanami s pneumatickým nebo elektrickým sklápěním.

Oklep desek

 • Oklepáním desek dochází k účinnějšímu odpadnutí koláče od plachetky,
 • určeno pro automatické kalolisy.

Ostřikovač plachetek

 • Čištění plachetek od zbytků koláče pomocí tlakové vody — až 80 bar,
 • ostřik je prováděn současně na obou stranách desky,
 • pravidelným ostřikováním plachetek je udržována jejich stálá propustnost — nenarůstá filtrační odpor vlivem zanesení tkaniny ulpívajícími zbytky koláče.

Profuk středu

 • Po ukončení plnění kalolisu je kanál pro přívod suspenze pročištěn tlakovým vzduchem.

Promytí koláče

 • Umožňuje velmi účinně promýt filtrační koláč od zbytků rozpuštěných látek obsažených v koláči.

Sušení koláče

 • Umožňuje profouknutím stlačeným vzduchem velmi účinně vysušit filtrační koláč od zbytků filtrátu.

Kyselení plachetek

 • Slouží k regeneraci plachetek rozpuštěním usazenin, které se na ní vytvořily a které brání průchodu filtrátu. Do uzavřeného kalolisu je cirkulačně čerpán roztok kyseliny a to po dobu nutnou k rozpuštění usazenin. Přívod i odvod kyselé látky je veden potrubím pro odvod filtrátu. Po rozpuštění inkrustů a vypuštění kyseliny následuje propláchnutí kalolisu vodou.

Ochranné a zabezpečovací prvky

 • Zejména automatické filtrační lisy jsou vybaveny různými typy zabezpečovacích prvků s různým stupněm bezpečnosti.
 • Světelná závora — manipulační prostor je zabezpečen svazkem infračervených paprsků. Při jeho narušení se automaticky přeruší, popřípadě zcela zastaví činnost zařízení. Instaluje se obvykle na obslužnou stranu kalolisu.
 • Lankový spínač — manipulační prostor je zabezpečen lankem napojeným na bezpečnostní spínač. Zatažením za lanko se automaticky přeruší, popřípadě zcela zastaví činnost zařízení. Instaluje se obvykle na obslužnou stranu kalolisu.
 • Zábradlí a mříže — jedná se o mechanické zabezpečení kalolisu, zejména jeho neobslužné strany.

Řídící a ovládací prvky

 • Regulační a ovládací prvky jsou přítomny v různém rozsahu u všech typů kalolisů, s výjimkou plně manuálních lisů,
 • kalolisy je možno vybavit různými typy řídících jednotek dle přání zákazníka, požadavků na komunikaci atd.,
 • instalované řídící jednotky je možno současně využít i pro řízení podpůrných zařízení a armatur (čerpání kalu, kyselení atd.).

Stanice přítlaku membrán

 • Slouží k vyvinutí požadovaného tlaku na koláč až do přetlaku 30 bar,
 • kapalinové se zásobní nádrží, vysokotlakým čerpadlem, armaturami a rozvody,
 • stlačeným plynem s multiplikátorem pro násobení tlaku vzduchu případně kompresorem.

Výroba, opravy a rekonstrukce

 • Hydraulické agregáty,
 • hydraulické válce.

Инструкция фильтр — пресс Colombo, Hercules

 • Позиционирование1 — возьмите ручку, расположенную на верхней части фильтра.
 • 2 — Принесите фильтр держа его за ручку.
 • Фильтр пресс не качает

МОНТАЖ

Проверьте (или  установите) манометр M, зажимы и всасывающий фильтр, который должен быть расположен на конце всасывающего шланга. Подключите шланги, впускной клапан E и выход U, убедитесь что хомуты хорошо затянуты, чтобы избежать срыва шлангов.

Фильтр пресс не качает

РЕКОМЕНДАЦИЯ:Очистите полиэтиленовые пластины  как снаружи, так и внутри всех отверствий таким образом, чтобы предотвратить попадание любых посторонних примесей в отфильтрованный продукт.

Выбор фильтровального картонаВыбрать наиболее подходящие бумажные фильтры для фильтрации очень важно, потому что фильтровальная бумага слишком тонкая для мутного вина приведет к быстрому насыщению картона , а наоборот фильтровальная бумага слишком мало пористая не достаточно очистит ваше вино. Выбор фильтровальной бумаги является результатом опыта.

Позиционирование фильтровальной бумагиШАГ 1 — УСТАНОВКА

Как правильно устанавливать фильтр-картон

Входная часть фильтр-картона имеет грубую поверхность, выходная часть более гладкая (на последней обычно указан логотип фирмы, вид фильтра-картона и идентификационный номер производственной серии). Это позволяет в любой момент даже у использованных картонов определить идентичность изделия.

Пластины устанавливаются входной частью на входной – размывающий элемент (опорную доску) и выходной частью на выходной – сборный элемент (опорную доску) в фильтр- прессе. От корпуса фильтра фильтровальную бумагу должны отделять красные пластины.  К красным пластинам фильтровальный картон должен приставать шероховатой  поверхностью.

Остальной фильтр картон должен быть размещен так как указано на рисунке 3 (ROUGН SIDE – ШЕРОХОВАТАЯ СТОРОНА КАРТОНА; SMOOTH SIDE –ГЛАДКАЯ СТОРОНА) При установке картон необходимо центрировать так, чтобы он был закреплен по целому периметру опорной пластины или чтобы на несколько миллиметров выступал за края пластины.

Пожалуйста, вкладывайте фильтр-картон старательно, и ни в коем случае не используйте испорченные, поломанные или другим образом поврежденные картоны.

Фильтр пресс не качает

Шаг 2 – залив водойкак правильно залить водой фильтр с установленным фильтр-картоном

Слегка затяните фильтр и наполните его питьевой водой, медленно открывая входной клапан. При этом выход фильтра должен быть закрыт (редуцирован), чтобы возникло давление около 0,2 бар (20 кПа).

Читайте также:  Как убрать живот не накачивая мышцы живота пресса

Затем заливайте фильтр водой приблизительно в течение 5 минут так, чтобы вода смочила все стороны опорных пластин и чтобы фильтр-картоны полностью пропитались водой.

После этого прекратите залив водой и полностью затяните частично стянутый фильтр (во время затягивания выступающие края фильтр-картонов могут потрескаться в продольном направлении). В случае если вид получаемого фильтрата не позволяет проводить залив водой, не проводите данный шаг.

Шаг 3 — промывкакак правильно промывать фильтр-картон

Промывка фильтр-картона перед использованием – это абсолютно неизбежная операция, без которой невозможна беспроблемная эксплуатация картона. Продолжительность самой промывки должна составлять примерно 10-15 минут. Промывка осуществляется в направлении фильтрации с той же производительностью (л/м2/ч) с какой проводится последующая рабочая фильтрация продукта.

Промывка должна длиться до тех пор, пока из фильтра не начнет вытекать чистая прозрачная вода без какого-либо привкуса. В случае если вид очищаемого продукта не позволяет проводить промывку водой (например, при фильтрации масел), не проводите данный шаг.

В таком случае, как правило, промывка проводится продуктом, предназначенным для фильтрации, с соблюдением выше указанных условий.

ЗАПУСК ФИЛЬТРАНачальная подготовкаЗаполнения насоса:Для начала  заполните насос 1 литром жидкости (воды или вина)Чтобы сделать запуск, необходимо выполнить следующие операции (см. рис.4):1. подключите вилку питания  N ° 3 к электрической сети;

 1. 2. нажать кнопку запуска N ° 1 для запуска фильтра
 2. Фильтр пресс не качает

Фильтрация

Прежде чем приступить к фильтрации вина, держите  клапан U(рис.2 ) полузакрытыми. Запустите насос и регулируйте клапан Uдля достижения манометром необходимого давления 0,5 / 0,75 бар. (рекомендуется).

Начать фильтрацию рекомендуем с прогона около 10 литров  воды, чтобы избежать  попадания всевозможных отложений, присутствующие в фильтре, в конечный продукт.Когда фильтр картон забивается,  будет увеличиваться давление.

Когда давление начнет возрастать, пластины должны быть заменены.

 • РЕКОМЕНДАЦИЯ: При фильтрации малого объема вина или другой жидкости, рекомендуется снять несколько пластин. Что значительно сыкономит Вам фильтр картон
 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:При использовании фильтра на протяжении длительного времени, необходимо периодически выключать насос – во избежание перегрева мотора.

Конец работы и обслуживание

По окончании фильтрации необходимо прогнать через фильтр небольшое количество воды, чтобы очистить шланги и насос. Выкачать всю жидкость. Высушить и хранить фильтр в сухом месте,  защищенном от  пыли.

Фильтр-прессы для обезвоживания осадка

Фильтр пресс не качает

В результате получается компактное очистное сооружение комплексного действия, которое работает в полуавтоматическом режиме. Есть возможность автоматизировать процесс за счет использования компьютеризированных устройств.

Весь комплекс очистки промышленных стоков может состоять из следующих компонентов:

 • Сгустители, которые уменьшают уровень влажности в шламе, подающемся на фильтр-пресс;
 • Насосы дозаторы, которые обеспечивают нужную подачу остатка и флокулянта для работы очистного сооружения;
 • Станция приготовления раствора флокулянта, с помощью которого производится очистка;
 • Компрессора для нагнетания воздуха для работы устройства;
 • Транспортирующего приспособления для удаления твердого осадка после отделения от него воды.

Конструктивно сам ленточный пресс для обезвоживания осадка имеет вид системы валов, между которыми натянуты две ленты.

Ленты в процессе работы постоянно промываются. Для распределения осадка по ленте и для снятия обезвоженного остатка с лент используются специальные ножи.

Детали пресса изготавливаются из сплавов металлов, которые не подвержены или слабо подвержены коррозии.

Нагружаемые валы делаются из углеродистой стали, которая сверху закрыта слоем полимера для предотвращения коррозии при контакте с водой.

Технические характеристики

Наименование параметра Норма для фильтра
Площадь поферхности фильтрования, м2 15
Ширина фильтровальных сеток, м:
— полная 1,5
— рабочая 1,3
 • Производительность по смеси осадка первичных
 • отстойников и активного ила при исходной кон-
 • центрации в суспензии твердой фазы до 5%,
 • м3/час
до 15
Влажность обезвоженного осадка, % 75 … 82
Температура суспензии, К (оС) 278 … 308 (+5 … +35)
Скорость м/мин. до 6
 1. Расход промывной воды на регенерацию сеток,
 2. 3
 3. м /час
до 12
Давление промывной воды, МПа Не менее 0,5
Пневмоцилиндр натяжной 40N2L100A0160XF
Пневмоцилиндр следящего ролика 40N2L63A0100XF
Мощность электродвигателя привода, кВт 2,2
Мотор-редуктор Tramec HF 110-120-809- 1,5
Компрессор сжатого воздуха Q =200л/мин
Мощность электродвигателя компрессора сжатого воздуха, кВт 1,5
Напряжение питания компрессора, В 220
Давление воздуха, создаваемое компрессором, МПа 0,8
Давление воздуха в системе пневмоавтоматики, МПа 0,4 – 0,6
Материал деталей, соприкасающихся с продуктом
 • сталь нержавеющая,
 • сталь оцинкованная,
 • резина ТМКЩ, вини-
 • пласт,
 • полиэфирное моново-
 • локно
Режим работы продолжительный
Габаритные размеры, мм:
— длина 3500
— ширина 2160
— высота 2060
Масса без компрессора и шкафа управления, кг 4000

Принцип действия оборудования

Пресс для обезвоживания осадка удаляет воду из шлама в непрерывном режиме. Схема его действия следующая:

 1. Осадок из очистного сооружения вместе с добавленным в его состав флокулянтом поступает на верхнюю ленту пресса, после чего равномерным слоем распределяется по всей его площади.
 2. При перемещении по ленте твёрдый осадок перемешивается с помощью рыхлителей, благодаря чему улучшается отток воды из него. Обезвоживание в этом случае происходит за счет действия силы притяжения.
 3. После гравитационного удаления воды из шлама удаляется до половины жидкости. Затем обрабатываемый осадок перемещается в клиновидную зону, где сходятся друг с другом верхняя и нижняя ленты. Здесь происходит механическое отделение воды от твердоых включений.
 4. В процессе отжима давление на шлам нарастает постепенно, что исключает разбрызгивание жидкости и выдавливание твердых включений по краям лент. Для улучшения водоотвода и ленты, и валы в клиновидной зоне имеют перфорацию.
 5. Для приложения максимального давления в ленточный пресс для обезвоживания осадка имеет несколько валов, диаметр которых постепенно уменьшается. Валы имеют определенную форму, чтобы поверхностное давление было направлено вдоль радиуса и по касательной к поверхности цилиндра.
 6. После обработки сухой остаток счищается с поверхности ленты специальным ножом. Он помещается в емкость, после чего утилизируется. Лента перед началом следующего цикла промывается от остатков кека.

Основные сферы применения

Ленточный фильтр-пресс для обезвоживания осадка применяется на любых промышленных производствах, где необходимо отделять влагу от твердого осадка или остатков нерастворенных веществ. После обработки на этом оборудовании остается осадок с малым содержанием воды, а отфильтрованная жидкость остается очень чистой.

Фильтр пресс не качает

 • Очистка бытовых стоков в населенных пунктах, прессы удаляют воду из иловых накоплений на дне очистных сооружений;
 • Целлюлозно-бумажная промышленность, где необходим отделять воду из смеси, оставшейся после производства бумаги;
 • Пищевое производство, с помощью фильтрующих прессов можно значительно понизить влажность шлама для его удобной дальнейшей утилизации или переработки;
 • Угольная, нефтяная и горнодобывающая промышленность для выделения воды из промывочного раствора, который применяется при обогащении добытой руды;
 • Другие сферы промышленности, в том числе изготовление кормов, производство алкогольных и безалкогольных напитков;
 • Переработка отходов на предприятиях по выращиванию крупного рогатого скота, свиней, птицы.

Особенности конструкции фильтр-пресса

Фильтр пресс не качает

 • С помощью фильтровального ленточного пресса можно обезвоживать различные типы осадков промышленных и бытовых стоков, а также сточных вод сельскохозяйственных производств;
 • Прессы можно использовать для удаления воды из осадка, где содержание твердых частиц составляет 2000-35000 мг на литр. Влажность осадка после обработки зависит от его состава и не превышает 81%.
 • Применение пресс-фильтров с насадками для сгущения позволяет использовать это оборудование без приспособлений для дополнительного уплотнения.
 • Благодаря конструктивным особенностям пресса в нем отсутствуют сложные механические узлы, на которые при работе оказывается повышенная нагрузка. Это упрощает конструкцию фильтра, что продлевает срок его службы. При работе оборудование не издает сильного шума.
 • Применение фильтра позволяет выделить воду из шлама с меньшими энергозатратами. Чем при использовании других типов оборудования. Это снижает себестоимость очистки и затраты на технологические процессы.
 • Пресс-фильтры имеют малые габариты, поэтому могут устанавливаться в условиях ограниченного пространства.
Читайте также:  Как подтянуть мышцы живота не качая пресс

Преимущества использования приспособления

Применение пресс-фильров для очистки дает следующие плюсы:

 • Повышается эффективность обработки шлама при минимальных затратах энергии;
 • Для работы устройства необходимо минимальное количество флокулянта;
 • Использование материалов с высокими антикоррозийными свойствами продлевает срок службы оборудования;
 • Автоматизированная система управления позволяет уменьшить количество ручного труда для очистки стоков.

Где приобрести

Вам нужен пресс для обезвоживания осадка? Купить оборудование с нужными характеристиками можно в компании «Техносфера». Для оформления заказа и получения консультаций свяжитесь с нашими менеджерами или заполните форму обратной связи на сайте.

Как определить, что не работает помпа перед и после покупки

28 Feb

Сообщение о
Михаил Черевач 1873 Просмотрело

Механическая гидро помпа упрощает раздачу воды из бутыли. Она герметично крепится на горлышко тары, выкачивает требуемый объем жидкости по аналогии с насосом. При необходимости ее можно легко демонтировать.

Существует несколько моделей, различающихся конструкцией и особенностями работы. Диспенсер необходимо поддерживать в чистом виде, тщательно чистить насос, хранить его в стерильном состоянии.

Многие интересуются, как определить, что не работает помпа.

Помпа для бутилированной воды не качает

При ненадлежащем уходе насос перестает качать. Многие считают, что он вышел из строя, и стремятся купить новое оборудование. Проблемы могут возникать при установке новой тары. Во время интенсивного нажатия часто отлетает клапан. Его необходимо установить на место. К причинам поломки относят:

 • засоры, слизистые наслоения;
 • повреждение гофры, люфт;
 • потерю герметичности.

За герметичность отвечают уплотнитель и резиновое кольцо на бутылке. Чтобы установить уплотнитель в нужном положении, следует снять держатель. Если резиновый уплотнитель сдвигается при потягивании, его фиксируют в нужном положении.

Помпа не качает воду, если на гофре появились трещины. Небольшие дефекты проклеивают скотчем изнутри. При повреждении лепестков понадобится замера шланга.

Также в редких случаях может лопнуть пружина, тогда рекомендуется заменить насос.

Видео, почему не качает и как это исправить

Найти неисправности и разобрать насос поможет видео. Если помпа для воды не качает, а явные поломки не выявлены, проводят профилактическую чистку. Все запчасти промывают в разобранном состоянии, не используя бытовую химию и чистящие средства с абразивными частицами. Моющие составы плохо выполаскиваются из трубок и комплектующих, контактирующих с бутилированной водой. Детали устанавливают в обратном порядке.

Плохо качает помпа, но вода идет: причины

Фильтр пресс не качает

Деформация прокладки является часто причиной плохой работы устройства. Между прокладочным кольцом и стенкой возникают зазоры. Улучшить герметичность можно с помощью канцелярской резинки или пластикового хомута, который часто используют для фиксации кабелей. На хомуте срезают замок, подгоняют длину по размеру, плотно укладывают между стенкой и кольцом прокладки. Если невозможно выяснить самостоятельно, почему не работает, обращаются в сервисный центр.

Как ухаживать за механической помпой для воды в бутылях?

Фильтр пресс не качает

Помпу для бутилированной воды регулярно чистят. В некоторых приборах имеется в комплектации щеточка для удаления наслоений. Насос снимают с горлышка, дают вытечь остаткам воды. Конструкцию разбирают. Все детали, включая тару на 19 литров, промывают проточной водой без моющих средств.

Допускается использование мягкой губки или специальной щеточки. После высыхания, конструкцию собирают, устанавливают на тару. Рекомендуется очистку проводить при смене 5 – 6 бутылки.

Вопросы и ответы применения фильтр-пресса

Данный раздел мы специально сделали для тех,
кто еще не имеет опыта применения фильтр-прессов.
Ответы на частые вопросы помогут вам определиться
с типом фильтр-пресса и съэкономить время при выборе оборудования.

В каких случаях рекомендуется применять фильтр-пресс?

Фильтр-пресс нужно использовать, когда необходимо получить
осадки с минимальной влажностью. Также, если важно
добиться максимальной чистоты фильтрата. Часто фильтр-прессы
применяют для обработки отходов перед сжиганием или сушкой.

Как определить, какой продукт можно отфильтровать с помощью фильтр-пресса?

Фильтр-пресс можно использовать для обезвоживания
суспензий и осадков сточных вод с высоким
содержанием минеральных составляющих. Обычно мы проводим
лабораторные испытания, по результатам которых делается
заключение о применимости фильтр-пресса.

Когда нужно применять мембранный фильтр-пресс?

Для сокращения времени цикла фильтрации.

Насколько эффективно и экономически выгодно использовать фильтр-пресс по сравнению с другими методами обезвоживания?

Сравнение методов и оборудования для механического
обезвоживания осадков показывает, что каждый
из них имеет ряд преимуществ
и ряд недостатков.

При использовании
фильтр-прессов достигается минимальная стоимость затрат
в расчете на 1 м3 пульпы в сравнении
с центрифугами и вакуумными фильтрами.

Также
конструкция фильтр-пресса весьма проста и легкая
в обслуживании, отсутствуют крутящиеся детали.
Существенно ниже расход реагентов.

Всегда ли нужно использовать реагент?

Нет. Многие виды осадков сточных вод можно обезвоживать
на фильтр-прессе без применения реагентов.
Для определения этой возможности нужно проводить
лабораторный эксперимент. В частности некоторые иловые
осадки хорошо обезвоживаются до 60% без применения
реагента, при высоком давлении. Часто приходится
применять реагент для ускорения процесса водоотдачи
и сокращения цикла.

Какие у фильтр-пресса расходные материалы?

Для фильтр-пресса из расходных материалов нужно
менять только фильтровальные ткани и масло в гидростанцию.
Ткани в зависимости от типа осадка нужно менять
1–2 раза в год или реже. В сложных
процессах фильтрации может возникать необходимость замены
фильтровальных плит.

Какая стоимость расходных материалов в год на фильтр-пресс?

По данным от наших клиентов затраты
на обслуживание небольшого фильтр-пресса составляют
от 50 000 до 200 000 рублей в год.

Какой насос надо использовать?

Для простых процессов можно использовать мембранный
насос и поршневой насос. Для химически активных
пульп нужно подбирать специальный материал изготовления
насоса. Мы рекомендуем использовать насосы марки
Sultzer.

В задачах при большом объеме минеральных
компонент, высокой абразивности и нейтральном
pH мы рекомендуем
шламовые центробежные насосы Pemo.
В линейке данного производителя есть специальные
двухступенчатые насосы для фильтр-прессов
для высоких давлений.

В газоочистке подходит
шнековый насос для фильтр-пресса.

5 причин, из-за которых у вас не будет кубиков на животе — Лайфхакер

Лечь на пол. Скрестить руки за головой. Поднимать туловище. Так большинство людей качает пресс. Но на самом деле упражнения, из‑за которых появляется six‑pack, намного более разнообразны. Некоторые из них динамичны, например, «велосипед» — вы ложитесь на пол, поднимаете ноги и крутите воображаемые педали.

Другие статичны, например, планка — стойка на локтях в горизонтальном положении. Планку можно сделать динамичной, если подниматься на руки и затем опускаться на локти. Другой вариант — упражнение «скалолаз»: стоя в планке, вы быстро подтягиваете к груди одно колено за другим.

Если вам нравятся скручивания, попробуйте делать их не на полу, а на фитболе — это поможет задействовать больше мышц кора.

Приседания с отягощением могут полностью заменить бесконечные скручивания на полу. В этом положении фиксируется тело и задействуются глубокие мышцы‑стабилизаторы, делая вас подвижней и мобильней, а живот — крепче. Ещё отличный вариант — упражнения с амортизаторами и фитнес‑резинками, которые создают напряжение в мышцах кора по всей амплитуде движения.

Чтобы накачать стальной пресс, нужно выполнять много разных упражнений, разработанных специально для этой зоны. Добиться заметных кубиков вам поможет фитнес‑программа канала Geoprofit «Пресс твоей мечты».

Страдать месяцами на тренажёрах не придётся. Вы будете работать с собственным весом и выполнять правильный набор упражнений, которые быстро укрепят ваш пресс и сделают его видимым.

Вместе с фитнес‑программой вы получите рекомендации по питанию от тренера и нутрициолога Георгия Какунина.

Что там за программа?

Причина 2. Вы не прорабатываете все мышцы

Очевидное следствие первой ошибки. Пресс — это не только две полоски по центру живота. Это всего лишь его часть, прямые мышцы. Ещё есть поперечная и косые мышцы. Чтобы сформировать рельеф, нужно прокачивать каждую.

Читайте также:  Аэробика для детей: с какого возраста и какая польза

В целом во время нагрузки на эту зону так или иначе задействуются все абдоминальные мышцы.

Но разные упражнения сильнее нагружают отдельные части пресса: например, верхняя работает во время подъёма туловища при скручивании, нижняя — при подъёме ног.

Формирование кубиков зависит от индивидуальных особенностей строения и крепления мышц. У некоторых людей они могут сильно выделяться, у других быть менее заметными. Но после семи лет работы инструктором я могу сказать, что натренировать крепкий живот возможно с любой анатомией. И нет какого‑то уникального строения тела, которое не позволит этому случиться.

Причина 3. Вы неправильно питаетесь

Возможно, кубики у вас уже есть. Но их не видно, потому что мышцы скрывает жировая прослойка. В этом случае работу над прессом нужно дополнить диетой.

Но не такой, где вы во всём себе отказываете и живёте под аккомпанемент урчащего от голода живота. Хорошая диета — это здоровая непереработанная пища и правильное соотношение белков, жиров и углеводов.

Все они нужны для метаболизма и строительства мышц, поэтому дисбаланс может свести к нулю ваши старания в зале.

Для подтянутого живота стоит сделать упор на белке животного происхождения (птица, рыба, морепродукты, куриные яйца) и сложных углеводах (все виды круп), которые дарят медленную энергию в течение всего дня и препятствуют скачкам инсулина.

Включите в рацион большое количество овощей и фруктов — клетчатка помогает усваиваться белку и даёт ощущение сытости, а витамины и микроэлементы улучшают обмен веществ и благоприятно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Отказаться стоит от быстрых углеводов (сладости и выпечка) и трансжиров (фастфуд, чипсы).

Это и лишние калории, которые откладываются в области живота, и вред для здоровья.

Причина 4. Вы пытаетесь похудеть, качая пресс

Сжечь пресловутую прослойку жира работой над прессом невозможно. Если у вас есть лишние килограммы в зоне живота, добавьте к программе тренировок кардионагрузку. Классика кардио — бег. По парку, на дорожке или эллипсоиде.

Помните, что сжигание жира запускается при высоком пульсе: от 100 ударов в минуту и выше. Зона жиросжигания у каждого своя, поэтому следите за самочувствием и результатами тренировки или посоветуйтесь с инструктором.

Если не хочется бегать, делайте силовые упражнения, которые одновременно дают кардионагрузку, например, бёрпи.

Идеальный вариант кардионагрузки для рельефного живота — интервальный бег. Он ускоряет обмен веществ и запускает процесс жиросжигания. Интервальным он называется потому, что в нём чередуется низкая, средняя и высокая интенсивности.

Ключевое здесь — не дать телу адаптироваться под нагрузку и включить режим «энергосбережения». Пример: 30 секунд ходьбы, 20 секунд бега и 10 секунд ускорения. В течение тренировки можно выполнить сколько угодно таких интервалов.

Причина 5. Вы слишком требовательны к себе

Накачать мышцы — это не задание на пару недель. Здесь понадобятся время и последовательный подход. Возможно, вы опускаете руки раньше, чем успевают появиться какие‑либо результаты. Чтобы заполучить кубики и сохранить их, нужно выстроить долгосрочную программу питания и тренировок.

Ключевое — заниматься регулярно, а не чередовать выходные, когда вы убиваетесь в зале, с неделей бездействия. Важно и не переусердствовать — ежедневные тренировки на износ всё равно не помогут вырастить рельеф за неделю.

Если быстро теряете мотивацию, попробуйте заниматься не в одиночестве, а с партнёром или фитнес‑тренером.

Мышцы живота ничем не отличаются от других — им нужно давать время для отдыха и восстановления. Но в 15‑минутную утреннюю зарядку или ежедневную разминку абсолютно спокойно можно включить несколько упражнений на пресс. Это не перегрузит мышцы и пойдёт на пользу вашему телу.

Кажется, что кубики могут быть только у бодибилдеров, которые проводят по полдня в спортзале. Но на самом деле вы тоже сможете добиться рельефа. Причём занимаясь дома и без громоздкого оборудования.

Программа от Geoprofit разработана специально для самостоятельных тренировок и позволяет достичь крутого результата за 60 дней. Придётся попотеть и постараться, но при этом вы будете уверены, что делаете правильные упражнения, а не тратите время впустую.

К тому же два месяца занятий обходятся в 2 999 рублей — дешевле абонемента в спортзал.

Хочу накачать кубики!

Мотопомпа не качает воду: причины неисправности, ремонт

Мотопомпа — насос или устройство для перекачки различной жидкости, такой как талый снег, застоявшаяся в бассейне вода или чистая вода для полива растений. Чтобы грамотно организовать, полив либо осушить необходимые объекты и помещения, стоит купить мотопомпу.

Независимо от назначения устройства принцип работы мотопомпы одинаков для различных видов оборудования.

Устройство и виды мотопомпы

Главный механизм помпы — насос в виде колеса с лопастями. После запуска двигателя лопасти начинают крутиться, создавая центробежную силу. Под ее воздействием начинается движение воды.

В зависимости от жидкости, которая подлежит откачке, выделяют следующие виды мотопомп:

 • Для чистой и слегка загрязненной воды. Такие устройства эксплуатируют на дачных, садовых участках для организации полива деревьев, кустарников, растений. Модели имеют низкую производительность, достаточную для орошения земельных угодий больших площадей;
 • Мотопомпа для грязной воды, которую нужно убрать из подвалов, бассейнов, колодцев. Эти модели имеют большой диаметр, в целях прохождения через отверстие жидкости, содержащей крупный мусор;
 • Помпы для тушения пожаров, главная особенность которых — мощный двигатель. Используя технику, тушат мелкие и крупные возгорания в краткие сроки.

Причины неисправности мотопомпы

Причинами неисправности мотопомпы становятся поломки двигателя или насоса. Внимательное изучение признаков поломки позволит вовремя перейти к самостоятельному ее устранению.

Неисправности двигателя

Не осуществляется запуск двигателя отсутствие бензина осуществите проверку достаточного количества бензина. в случае отсутствия произведите заправку бензином
загорается датчик автоматической системы контроля масла осуществите проверку объема масла
нахождение устройства под наклоном поставьте помпу на гладкую поверхность
попадание масла в камеру сгорания следует разобрать мотопомпу. проблема будет устранена после чистки карбюратора и воздушного фильтра
незакрытая заслонка карбюратора закройте засов
отсутствие искры достаньте свечу зажигания, проверьте ее работоспособность, при необходимости купить новую
не осуществляется подача бензина в карбюратор после изъятия дренажной трубки, очистите фильтр
Нестабильная работа помпы загрязнение воздушного фильтра очистка фильтра или установка нового
малое количество вращений двигателя обратитесь в сервисный центр
Перегрев использование насоса на высоте более двух тысяч метров обратитесь в сервисный центр для настройки устройства для работы в особых условиях
высокая температура воздуха эффективная и стабильная работа помпы осуществляется в температурном диапазоне не выше +40 градусов

Поломки насоса

Поломка Причина Перечень действий по устранению неисправности
Насос не качает воду, нет давления отсутствует вода в насосной части запустите воду
шланг для забора воды засасывает воздух смените шланг
плохо закупорена сливная пробка затяните пробку до конца
подсос воздуха проконтролируйте плотность закрепления заборного рукава
Помпа работает в условиях низкой производительности засор заборного фильтра почистите фильтр
неправильный выбор диаметра заборного рукава приобретите заборный рукав нужного диаметра
в выпускном рукаве присутствует вода откройте краны, слейте воду, осушите рукав

Если не удалось разобраться в причинах неисправности самостоятельно, обратитесь в сервисный центр. Специалисты проведут диагностику и вернут устройство, готовым к эффективной стабильной работе.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *